Mathematics or dreams, which is more real? (Sepedi version)

Mmetse goba ditoro, go tse pedi ke efe ya nnete?

 

The following document is a translation from here.

 

The language of translation is Sepedi which is a primary constituent of the following South African Official languages:Tswana and Northern Sotho (and Sepedi itself). These languages are similar to a great extent such that mathematically you can think that Sotho is just the “integral” of Tswana, Sepedi and Northern Sotho… More rigorously:

 

F (Sotho) =\int f (Sepedi) + f (T swana) + f (N orthernSotho)d(Sotho)

 

Mmetse goba ditoro, go tse pedi ke e fe ya nnete?

 

Mmetse e nale go swana le ditoro ge o thoma go kopana le yona.
Eupša ge nako e sepela, o thoma go e tlwayela, go bonagala go le bjalo mehleng. Ke gopola gore taba ya goba le dihlopha e be e makatša kudu, ke ile ka e tlwayele ka napa ka e kwišia ka ge ke ile ka ithuta go tšwa go ditatamente
tše tharo tša mmetse tša dikgopolo tša go sa fetoge, go fihlela go kgopolo ya dihlopanyana tše dingwe tša go swana le go lekantšha dihlopha le diphlopha bjalo bjalo.…